logo-uri proiect

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini ONG-urile participante pentru a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, în concordanta cu masurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020 (SCAP), prin obiectivul general II: Implementarea unui management performant în administratia publica, obiectivul specific II.1: Cresterea coerentei, eficientei, predictibilitatii si transparentei procesului decizional în administratia publica, obiectivul specific subsecvent II.1.6. Dezvoltarea capacitatii societatii civile, mediului academic si altor parteneri sociali relevanti (sindicate, patronate etc.) de a sustine si promova reforma administratiei publice.

Prin actualul proiect, în acord cu obiectivul specific POCA pentru care s-a deschis prezenta linie de finantare (“Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP”, corespunzator Axei prioritare 1, „Administratie publica si system judiciar eficiente”), ONG-urile participante îsi asuma rolul „de a contribui constant, prin intermediul platformei electronice „voluntarI” cu analize, activitati de training, evaluari si formulari de politici alternative si de a monitoriza activitatea autoritatilor publice, în domeniul capacitatii de a raspunde la situatii de urgenta a institutiilor publice si implicit a comunitatilor. Prin politica publica propusa si prin instrumentele puse la dispozitie prin platforma electronica „voluntarI”, prezentul proiect dezvolta si introduce sisteme si standarde commune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP în domeniul raspunsului la situatiile de urgenta.

Prezentul proiect propune, în acord cu Strategia de Consolidare a Administratiei Publice (SCAP), atingerea urmatoarelor obiective specifice, corespunzatoare masurilor SCAP (corespunzatoare obiectivului specific subsecvent II.1.6) si transpuse la nivelul proiectului „VoluntarI” în obiective specifice (OS).

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1. Dezvoltarea si promovarea unei retele tematice „volntarIconnect” în vederea derularii de activitati de advocacy si training pentru cresterea capacitatii institutiilor publice si comunitatilor de a raspunde la situatii de urgenta. Acest obiectiv urmeaza a fi implementat prin Activitatea A1 si A4.
  2. OS2. Cresterea capacitatii a 2 ONG-uri de a se implica în dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern (corespunzator rezultatului POCA R10), în domeniul capacitatii de a raspunde la situatiile de urgenta prin realizarea unei propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptata de autoritati si implementata, prin utilizarea unei solutii inovative- platforma electonica „voluntari inteligenti- voluntarI” si prin trainingul a 70 de persoane (20- personal cu functii de conducere si de executie din institutiile publice cu atributii in domeniul raspunsului la situatii de urgenta, iar 50- reprezentanti ai ONG-urilor din reteaua tematica „voluntariconnect” (corespunzator rezultatului POCA R11). Acest obiectiv va fi atins prin intermediul activitatii A2.
  3. OS3. Dezvoltarea de catre ONG-urile participante a unor instrumente si mecanisme independente de monitorizare si evaluare a progresului si impactului politicilor publice si a altor demersuri de reforma ale autoritatilor publice în domeniul situatiilor de urgenta prin utilizarea tehnologiei, “evaluare.voluntarI”, în cadrul platformei interactive “voluntarI”. (corespunzator rezultatului POCA R10). Acest obiectiv urmeaza a fi implementat prin Activitatea A3.